Valentin napi nyereményjáték


eOptika Valentin napi nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

1. Szervező:

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az eOptika Kft. (1026 Budapest, Lepke utca 29/A).

2. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden 2022. Január 15. és 2022. Február 9. között a Szervező budapesti optikájában (1066 Budapest, Teréz krt 50), vagy magyar webboltjában bármilyen terméket vásárolt személy vehet részt.
2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos weboldalán (www.eoptika.hu), és közösségi média oldalain keresztül hirdeti meg.
3.2. A nyereményjáték 2022. január 15-től 2022. február 9-ig tart.
3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok számára, akik a Szervező budapesti optikájában (1066 Budapest, Teréz körút 50.), vagy magyar webboltjában bármilyen terméket vásárolnak 2022. január 15. és 2022. február 9. között.
3.4. A nyeremény sorsolására 2022. február 10-én kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező e-mail üzenetben értesíti nyereményéről. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 2 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményét az általa kiválasztott étteremben névre szólóan használhatja fel.

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2022. január 15. 00:01 óra
A Játék zárónapja: 2022. február 9. 23:59

5. Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. február 10. 10:00
A sorsolást a játék időtartama alatti vásárlások sorbarendezése után a Google random szám generátorával kerül kisorsolásra. (https://g.co/kgs/V4Roci) A sorsoláson online vesz részt a Szervező részéről 2 fő.

6. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: 1 darab 2 fő részére szóló 25.000 Ft értékű Valentin napi vacsora, egy a nyertes Játékos által választott étteremben.
6.2. A nyeremény pénzre át nem váltható.
6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 2 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező. A pótnyertesnek szintén 2 munkanapja van jelentkezni a nyereményért. Amennyiben a nyertes vagy pótnyertes nem reagál az értesítésre a szabályzatban rögzített időtartamon belül, úgy a nyereményre már nem tarthat igényt.

7. Adatkezelés

7.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
7.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
7.3. Az eOptika Kft. (1026 Budapest, Lepke utca 29/A, továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból kezel.
7.4. A Kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)
7.5. Az adatkezelés célja
Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.
7.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását az eOptika Kft. (1026 Budapest, Lepke utca 29/A) végzi.
7.7. Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.
7.8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
7.9. Hozzájárulás visszavonása
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (kapcsolat@eoptika.hu ).

8. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-40893/2012

9. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

9.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

10. Záró rendelkezések

10.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak megfelelően használható fel.